ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG MÙA KHÔ

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(110, 110, 110); font-family: Arial; line-height: 1.4; text-align: justify;">Trong điều kiện thời tiết cao điểm của m&ugrave;a kh&ocirc;, nắng n&oacute;ng k&eacute;o d&agrave;i rất dễ xảy ra ch&aacute;y nổ th&igrave; vấn đề an to&agrave;n vệ sinh lao động &ndash; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ (ATVSLĐ &ndash; PCCN) đ&atilde; trở th&agrave;nh hoạt động quan trọng trong c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Qu&acirc;n khu.</span></p> <div class="news_content" style="vertical-align: top; font-family: Arial; text-align: justify; color: rgb(110, 110, 110); padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 1.4; padding-left: 0px;"><br /> Đại t&aacute; Cao Xu&acirc;n H&agrave;, Ph&oacute; Chủ nhiệm Kỹ thuật Qu&acirc;n khu, cho biết: &ldquo;Ngay từ đầu năm, c&aacute;c cơ quan, đơn vị đ&atilde; kiện to&agrave;n Ban chỉ đạo An to&agrave;n vệ sinh lao động &ndash; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, Hội đồng&nbsp;<a href="http://www.sieuthibaoholaodong.vn/" name="Bảo hộ lao động" title="Bảo hộ lao động" type="Bảo hộ lao động">Bảo hộ lao động</a>, ph&ograve;ng chống bệnh nghề nghiệp đ&uacute;ng, đủ th&agrave;nh phần theo quy định. Tiếp đ&oacute;, triển khai nhiều h&igrave;nh thức hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, thiết thực để tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục đến từng c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n về nhận thức mục đ&iacute;ch, &yacute; nghĩa của c&ocirc;ng t&aacute;c ATVSLĐ - PCCN nhằm bảo đảm an to&agrave;n cơ quan, đơn vị, bảo vệ t&iacute;nh mạng, sức khoẻ con người v&agrave; t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước&rdquo;.<br /> <br /> <p style="text-align: center;"><img src="http://giaothuy.namdinh.gov.vn/Uploads/AnhTinTuc/chinhtri/30-4/pccn.jpg" style="border-style: none;" alt="" /></p> Đến X&iacute; nghiệp khai th&aacute;c đ&aacute; C&ocirc; T&ocirc; thuộc C&ocirc;ng ty 622, mới thấy hết nỗi vất vả của những người l&iacute;nh thợ. D&ugrave; nắng hay mưa, h&agrave;ng chục người l&iacute;nh thợ cứ cheo leo tr&ecirc;n v&aacute;ch n&uacute;i để khoan đ&aacute; lắp thuốc nổ. Trong khi đ&oacute;, những người l&iacute;nh kh&aacute;c đập đ&aacute;, bốc đ&aacute; l&ecirc;n xe, vận h&agrave;nh c&aacute;c m&aacute;y nghiền v&agrave; vận chuyển đi giao h&agrave;ng&hellip; Tất cả đều hối hả, khẩn trương dưới c&aacute;i nắng n&oacute;ng v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới. Thượng t&aacute; Nguyễn Văn T&aacute;m, Gi&aacute;m đốc X&iacute; nghiệp, chia sẻ: &ldquo;M&ocirc;i trường l&agrave;m việc của những người thợ đ&aacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng độc hại v&igrave; thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c với thuốc nổ, bụi bặm, nặng nhọc, ồn &agrave;o&hellip; V&igrave; vậy, Đảng uỷ - Ban Gi&aacute;m đốc lu&ocirc;n thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định về c&ocirc;ng t&aacute;c ATVSLĐ &ndash; PCCN. Nhờ vậy, những năm qua đơn vị chưa xảy ra vụ việc đ&aacute;ng tiếc n&agrave;o&rdquo;.<br /> Tại Kho 303, xung quanh doanh trại được ph&aacute;t quang sạch sẽ, nh&agrave; ở, nh&agrave; l&agrave;m việc được sắp xếp ngăn nắp, gọn g&agrave;ng. C&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh lao động, vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp như qu&eacute;t dọn chống mối mọt, c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ngăn ngừa dẫn ch&aacute;y, x&acirc;y dựng c&aacute;c ụ chống nổ đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn. C&aacute;c loại phương tiện dụng cụ ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ định kỳ được kiểm tra, sửa chữa, bổ sung kịp thời, đủ về số lượng. Thượng t&aacute; Đinh Sĩ L&yacute;, Chủ nhiệm Kho 303, n&oacute;i: &ldquo;Với nhiệm vụ l&agrave; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhận, ni&ecirc;m cất, cấp ph&aacute;t những mặt h&agrave;ng dễ ch&aacute;y v&agrave; nguy hiểm n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ v&agrave; an to&agrave;n lao động được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Cứ thứ s&aacute;u h&agrave;ng tuần ch&uacute;ng t&ocirc;i tổ chức l&agrave;m vệ sinh xung quanh doanh trại v&agrave; thực hiện ng&agrave;y kỹ thuật trong kho, c&aacute;c ph&acirc;n kho phải l&agrave;m sạch cỏ v&agrave; đưa những vật dễ ch&aacute;y ra c&aacute;ch kho nhằm bảo đảm an to&agrave;n, nhất l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a kh&ocirc;&rdquo;.<br /> <br /> Theo Đại t&aacute; Cao Xu&acirc;n H&agrave;, th&igrave; qua kiểm tra thực tế cho thấy c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Qu&acirc;n khu đ&atilde; triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ATVSLĐ &ndash; PCCN đến từng c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; c&oacute; kế hoạch huấn luyện, trang bị c&aacute;c loại phương tiện, m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu kỹ thuật. Kho t&agrave;ng được sắp xếp, ph&acirc;n l&ocirc; ngay ngắn, đ&uacute;ng quy định; c&aacute;c loại phương tiện, dụng cụ PCCN, hệ thống thu l&ocirc;i, chống s&eacute;t v&agrave; đường điện lu&ocirc;n bảo đảm th&ocirc;ng số kỹ thuật an to&agrave;n, đạn dược, thuốc ph&oacute;ng được c&aacute;ch ly, xử l&yacute;. &ldquo;C&aacute;c đơn vị đ&atilde; cải thiện điều kiện lao động n&ecirc;n những năm qua kh&ocirc;ng xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ an to&agrave;n t&iacute;nh mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ an to&agrave;n kho t&agrave;ng&rdquo;, anh H&agrave; khẳng định.</div> <div>&nbsp;</div>